Satış Sözleşmesi ve Ürün değişim

MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Unvanı: Tolgahan TOKATLI (Less and Blue) (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Satıcı Mersis No:________
Satıcı Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Yetkili Kişi: Tolgahan TOKATLI
Satıcı İnternet Adresi: https://www.lessandblue.com
Satıcı Adres: Firuzağa Mahallesi, Boğazkesen Caddesi No: 34/1 Beyoğlu/İstanbul
Satıcı Telefon: +90 850 885 00 81
1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad:________ (bundan böyle “Alıcı” olarakanılacaktır.)
Alıcı T.C:________
Alıcı Adres:________
Alıcı Telefon: ________
MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme”olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresiüzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilenürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dakihükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak veyükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.
MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ,BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün ________ adet siparişedilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:________
3.2- Sözleşme bedeli taraarca ________ (________) türklirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ________ güniçinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcıtarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar. Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:________
MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğegirdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğuürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslimadresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.Teslim adresi:________
MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimat masraarı alıcıya aittir.Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıyaödenmesi ile birlikte en fazla 2 gün içinde satıcıtarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedelisözleşme imzalandıktan ________ gün içinde ödememişolması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadankalkar.Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslimedilecektir.
MADDE 6-Genel Hükümler
6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 10.08.2018-16.08.2018 tarihleri arasında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmedeöngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışındasatılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğindevri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında,alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüdedüşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesinesatılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteğiüzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yararve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıyageçer.
MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz vesözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslimetmekle yükümlüdür.Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilenniteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veyaniceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerinive alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veyaönemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıplarınbulunmasından sorumludur.Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içindegözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan taşınır maldasatıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygunsüre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözdengeçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle birayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcıtarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurluise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracakherhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olansatıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresiiçinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmende olsa kurtulamaz.Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanıgeri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmedendönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelindeindirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masraarı satıcıya ait olacak şekilde satılanınücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılanürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.
MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veyaöngörülemeyen, taraarın kontrolleri dışında gelişen,ortaya çıkması ile taraardan birinin veya ikisininsözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarınıkısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunlarıkararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçendurumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebephallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişenmevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretimtesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda,mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğertarafa durumu derhal bildirecektir.
MADDE 10-CAYMA HAKKI
Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorundaolmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmedencayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığınadair bildirimin bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmişolması yeterlidir.Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözdengeçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir, aksi haldecayma hakkının kullanılması mümkün değildir.Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcıtarafından karşılanır.
MADDE 11-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için,Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İlve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşandurumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir.Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahınınbulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile TüketiciMahkemeleri yetkilidir.
SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ:________
ALICI İMZA
SATICI İMZA

ÜRÜN İADESI

Less and Blue’dan satın aldığınız tüm ürünleri -kullanılmaması şartıyla veya özel tasarım olmaması şartıyla- 14 (ondört) gün içerisinde iade edebilirsiniz.

Yetkililerimiz tarafından yapılacak olan incelemede kullanıldığı tespit edilen ürünün iadesi gerçekleşmez; kargo masrafları müşteri tarafından karşılanması şartıyla ürün geri gönderilir.

İade edeceğiniz ürün, orijinal faturası ve iade sebebini belirten bir dilekçe ile birlikte gönderilmelidir. Orijinal kutusu veya ambalajı bozulmuş, hasar görmüş veya tekrar satılmasını engelleyecek şekilde kullanılamaz hale gelmiş ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.

Faturası aslı ile gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez.

İade işleminizin onaylanmasının ardından ürün bedeli sipariş kredi kartı kullanılarak verildiyse kredi kartına ya da havale/EFT ile yapıldıysa havale/EFT yoluyla banka hesabınıza 14 (ondört) iş günü içerisinde iade edilir. 14 (ondört) gün içesinde göndereceğiniz, iade şartlarına uyan ve ayıplı mal kapsamına giren ürün için kargo ücreti tarafımızdan karşılanacaktır. Aksi taktirde kargo ücreti alıcıya aittir. Mağazamızdan alınan ürünlerin iadesi Tüketici Hakları Yasası gereği gerçekleşmez; müşteri memnuniyeti adına ürünün kullanılmaması şartıyla 14 (ondört) iş günü içerisinde değişim yapılabilir.

İadenin gerçekleşebilmesi için satın alınan ürünün fatura üzerinde yazılı olan adrese, kutusu, çantası, garantisi varsa sertifikası, varsa hediyesi vb. eksiksiz bir şekilde kargolanması gerekmektedir.

Değişim ve iade koşullarımız süreç içerisindeki karşılıklı mağduriyetleri gidermek üzerine Tüketici Hakları Yasası ve Tüketici Cayma Hakları dikkate alınarak ve mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.